Geprint vanhttps://www.tuinadvies.nl/disclaimer

Disclaimer

De beheerders van Tuinadvies aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor mogelijke schade - direct of indirect - ten gevolge van het opvolgen van de in deze website vermelde informatie of een gegeven advies in de vorm van een antwoord op een gestelde vraag. Ditzelfde geldt ook voor alle mogelijke aanspraken van uw derden.

Alle informatie op deze site mag op geen enkele manier gepubliceerd, herschreven of heruitgegeven worden in eender welke vorm tenzij voorafgaandelijke schriftelijke toestemming. Het gebruik van de diensten van Tuinadvies betekent dat de websitebezoeker zich stilzwijgend akkoord verklaart met onderstaande gebruiksvoorwaarden.

Intellectuele eigendomsrechten
De gebruiker erkent uitdrukkelijk dat de verstrekte informatie en gegevens eigendom zijn en blijven van Tuinadvies en verbindt er zich toe om er geen wijzigingen aan te brengen.

De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze van Tuinadvies en zijn inhoud is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Tuinadvies.

Wanneer een gebruiker publieke informatie, zoals teksten, foto's, filmpjes, tekeningen of grafieken invoert, zoals bijvoorbeeld bij de tuinfoto's, het forum, plantengids, ... verleent de gebruiker een ongelimiteerde toelating aan Tuinadvies om deze gegevens te verspreiden, te gebruiken, te verwerken, te vertalen en aan te passen.

Auteursrecht

Iedere inbreuk op het auteursrecht wordt beteugeld en de dader is burgerlijk aansprakelijk. Bepaalde inbreuken op het auteursrecht zijn evenwel zo ernstig dat we over misdrijven van namaken spreken; deze worden strafrechtelijk bestraft. De term "bewust" (wetend), die nagenoeg altijd vereist is om over een misdrijf van namaking te kunnen spreken, impliceert dat de vervolgde persoon wist of kon vermoeden dat het om illegale kopieën ging. Ook op iedere bewuste deelname (coauteur of medeplichtige) aan het namaken staan strafmaatregelen. Aangezien op elk van onze pagina's naar onze licentievoorwaarden wordt verwezen kan men er vanuit gaan dat de gebruiker "bewust" is van zijn overtreding.

Tuinadvies zal deze rechten een schadevergoeding claimen van minimum 2500 € per individuele overtreding of publicatie. Bij weigering aan deze schadeclaim binnen de 30 dagen te voldoen, zal een bevoegd gerechtsdeurwaarder aangesteld worden voor het innen van het verschuldigde bedrag. De extra kosten voor het innen zijn altijd ten laste van de overtreder.

Aansprakelijkheid
Tuinadvies kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie. De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen. Tuinadvies garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Tuinadvies is niet verantwoordelijk voor welke beslissing of handeling dan ook die door de gebruiker zou zijn genomen op basis van de verstrekte informatie of gegevens; noch is ze verantwoordelijk voor fouten of vergissingen; en ze is evenmin verantwoordelijk t.a.v. gebruiker of derden voor mogelijk geleden direct, indirecte, incidentele schade, winstderving, verlies van opportuniteit of voor eender welke schade veroorzaakt door haar nalatigheid of vergetelheid in het verschaffen, compileren, monteren, schrijven, interpreteren, melden en verspreiden van info of data d.m.v. deze dienst, en dit zelfs indien Tuinadvies gewaarschuwd werd voor zulke schade.

Het is mogelijk dat Tuinadvies een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker, deze link is evenwel puur informatief en Tuinadvies is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden onafdwingbaar zou zijn, of strijdig met een bepaling van dwingend recht, zal deze onafdwingbaarheid of ongeldigheid de geldigheid en afdwingbaarheid van andere bepalingen niet beïnvloeden.

Privacyregeling

Toepassingsgebied
Deze regeling is van toepassing op de tuinadvies-website en op alle initiatieven van Tuinadvies BVBA.

Gebruik van cookies

Tuinadvies maakt gebruik van 'cookies', kleine stukjes informatie die op de harde schijf van de gebruiker weggeschreven worden om het gebruik van de website te vergemakkelijken. Zo worden cookies gebruikt om te vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen. Het gebruik van cookies wordt algemeen aanvaard door gebruikers; u vindt ze dan ook op bijna alle belangrijke websites. Indien u het gebruik van cookies uitschakelt in uw browser, kunnen wij u geen correcte werking van Tuinadvies garanderen.